Compensació en cas de divorci per a qui hagi assumit les tasques de la llar

Compensació en cas de divorci per a qui hagi assumit les tasques de la llar

Compensació en cas de divorci per a qui hagi assumit les tasques de la llar

https://abogadosandorra.com/

La llei inclou una paga d’un màxim del 25% dels guanys de l’exparella per a qui ha fet feina domèstica sense retribució i sense rebre patrimoni

El Codi de família, que s’aprovarà el dia 21 i que ha aconseguit un ampli consens parlamentari, introdueix diverses novetats per al dia a dia de la ciutadania. Entre elles, la llei inclou una compensació en cas de divorci amb separació de béns per a les persones que han fet treballs domèstics sense rebre cap remuneració o una d’insuficient i sense que tampoc se’ls hagi recompensat amb atribucions patrimonials. L’article, que segueix el patró del dret català, indica que la quantitat que el cònjuge ha de pagar a qui ha treballat a casa es calcula tenint en compte el diferencial de guanys obtinguts durant la convivència. En qualsevol cas, la quantitat no pot superar el 25% d’aquests guanys i serà un batlle qui ho determinarà, segons la durada i la intensitat de la dedicació familiar del cònjuge que s’ha dedicat a les feines de casa. La modificació es fa pensant sobretot en parelles que fa molts anys que estan casades i una de les parts, normalment la dona, s’ha dedicat tota la vida als treballs domèstics. En el moment del divorci es queda sense cap propietat i sense haver cotitzat mai.

La llei també preveu els diferents tipus de famílies actuals i introdueix una referència a les recompostes, aquelles persones que es tornen a casar o aparellar després d’un trencament o dissolució per mort d’una relació anterior. El que inclou el Codi de família és que la nova parella pugui intervenir en decisions quotidianes o de caràcter urgent respecte dels fills de la relació prèvia. El text deixa clar que sempre tindran prioritat els progenitors però introdueix la figura del convivent amb el menor perquè també participi en les decisions. Un exemple podria ser en cas de temes escolars com ara anar a buscar els nens a la sortida de classe o en temes més greus, com una operació d’urgència, si no es localitza els pares biològics.

En aquest apartat també es preveu que la parella pugui tenir funcions parentals en cas de mort del progenitor sempre que un batlle ho consideri oportú per l’interès de l’infant i sempre que la persona i el menor hagin conviscut durant almenys tres anys. Aquest canvi està pensat per a casos en què, per exemple, la mare del menor mori i el pare biològic mai se n’hagi fet càrrec. En aquesta casuística, el batlle podria decidir que fos la parella de la mare qui se seguís fent càrrec del menor.

Fruit del treball parlamentari i amb les associacions implicades, també s’ha fet un canvi relacionat amb els drets de les persones transgènere. La llei permetrà el canvi de sexe al Registre civil a partir dels 18 anys. En el cas del canvi de nom, es podrà fer abans si es té permís dels pares. El procediment requerirà d’acreditar el procés de canvi del menor. Inicialment el text demanava a tal efecte qualsevol tipus de prova, pensant, per exemple, en el testimoni d’un professor o familiar. 

El col·lectiu, però, no estava d’acord amb el concepte i per això s’ha introduït una modificació que deixa clar que en cap cas es podrà exigir com a prova un document mèdic o psicològic, per evitar que es pugui catalogar com un procés patològic.

El Codi de família reuneix altres canvis importants, com ara el divorci sense que hi hagi períodes d’espera ni al·legació de causes, la qual cosa accelerarà el procés. Una altra modificació important és que totes les unions civils es denominaran casament, sense fer diferència entre les parelles heterosexuals i les del mateix sexe. La paraula matrimoni es reserva per a les unions canòniques.

Pel que fa a filiació, el text també preveu diferents casuístiques de les famílies actuals. Així, amb el nou text legislatiu, el pare ja no s’haurà de personar al Registre civil per reconèixer el fill si el nadó és fruit de la relació amb la parella de fet. Amb la nova norma, es presumeix que el pare de la criatura és l’home convivent. També s’afegeixen novetats en cas d’una relació entre dues dones que tinguin un fill conjunt. Si una de les dones de la parella es queda embarassada gràcies a les tècniques de reproducció assistida i amb el consentiment de l’altra, no caldrà que la comare reconegui el fill.

L’article també recull el reconeixement dels fills en cas que s’hagin concebut a través de gestació subrogada sempre que s’hagi fet en un país on aquesta pràctica sigui legal. En aquest cas és necessari presentar al registre un títol estranger que acrediti la relació de filiació del nadó amb els progenitors constituïda al país estranger mitjançant la gestació subrogada.

CODI DE FAMÍLIA

1. Compensació per fer feines domèstiques
La llei preveu una compensació en cas de divorci amb separació de béns per a la persona que ha treballat fent feines domèstiques sense rebre cap remuneració ni tenir atribucions patrimonials. La quantitat la decidirà un batlle segons la durada i la intensitat de la dedicació.

2. S’incorporen les parelles recompostes
En cas de persones que s’han tornat a ajuntar i tenen fills d’una relació anterior, el text preveu que la nova parella pugui prendre decisions respecte al menor en absència dels progenitors.

3. Canvi de nom i de gènere per als trans
Els transgènere podran fer el canvi de gènere al Registre civil a partir dels 18 anys. En el cas del canvi de nom, es podrà fer abans si els dos progenitors hi estan d’acord.

4. Divorci exprés sense al·legar les causes
El procés de divorci se simplifica. No caldran períodes d’espera ni al·legació de causes, la qual cosa accelerarà el procés.

5. Les unions civils es diran ‘casament’
Totes les unions civils es denominaran casament, sense diferenciar entre parelles heterosexuals i homosexuals. La paraula matrimoni es reserva per a l’església.

6. Modificacions per a les filiacions
El text incorpora simplificacions en la filiació per a parelles de fet i relacions entre dones. També té en compte la reproducció assistida.

TEXTO PROPIEDAD: https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2022/07/07/compensacio_cas_divorci_per_qui_hagi_assumit_les_tasques_llar_203635_1125.html