La fiscalitat de les transmissions lucratives al Principat d'Andorra Cal recordar que a Andorra no tenim un impost sobre successions i donacions, autor i propietari del text DAVID BESCOS S’aprova la modificació del Reglament del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades

S’aprova la modificació del Reglament del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

S’aprova la modificació del Reglament del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades

https://abogadosandorra.com/

El Consell de Ministres, a proposta del titular de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha aprovat el Reglament de modificació del Reglament del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades que inclou en la normativa que les persones amb discapacitat que perceben una pensió de solidaritat i treballen en ocupacions a temps parcial o a baix rendiment o d’altres per compte propi puguin accedir a la justícia gratuïta tot i obtenir uns ingressos que, acumulats a la pensió, no poden superar el 150% del LECS. D’aquesta manera, tal com ha apuntat el ministre Portaveu, Eric Jover, s’assegura la cobertura legal a les persones en aquesta situació i es continua incentivant la promoció professional i les oportunitats laborals.

En l’articulat del Reglament del març del 2021 del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades, es disposa que per tal de determinar la insuficiència d’ingressos de les persones físiques, es calculen els ingressos econòmics bruts anyals que percebin directament o indirectament, per tots els conceptes i per unitat familiar, els quals no han de superar, en el cas que la unitat familiar estigui integrada per una persona o més amb una discapacitat reconeguda per la Comissió Nacional de Valoració (Conava), el llindar que correspongui incrementat en un 20% per cada membre de la unitat familiar que tingui acreditada aquesta condició.

No obstant, l’articulat de la Llei de serveis socials i sociosanitaris, del 2014, determina que l’obtenció de la pensió de solidaritat per a persones amb discapacitat –amb un grau de menyscabament igual o superior al 60%– és compatible amb els ingressos procedents d’ocupacions a temps parcial o a baix rendiment o d’altres per compte propi si aquests ingressos, sumats a les pensions o prestacions que es percebin, no superen el 150% del LECS en còmput anyal.

D’aquesta manera s’aprova aquesta modificació reglamentària introduint que les persones amb discapacitat que perceben una pensió de solidaritat i treballen a temps parcial o a baix rendiment o per compte propi puguin accedir a la justícia gratuïta tot i obtenir uns ingressos que, acumulats a la pensió, no poden superar el 150% del LECS.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia