El Govern aprova el reglament de les llicències de les classes I i J per a l’operador del casino

El Govern aprova el reglament de les llicències de les classes I i J per a l’operador del casino

https://abogadosandorra.com/

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Finances, Eric Jover, el Reglament de les llicències de les classes I i J per a l’operador del casino i per a l’operador del bingo. L’aprovació d’aquest text respon a la necessitat de regular l’explotació de les llicències I i J també per a l’operador de la categoria 1, el casino. I és que aquesta regulació ja s’havia desenvolupat, si bé únicament per a l’operador de la categoria 2, el bingo. Així doncs, es desplega en una única norma les disposicions reglamentàries aplicables a ambdós operadors, casino i bingo.

Jover ha explicat que la llicència de classe I és aquella que han de sol·licitar les persones que vulguin exercir qualsevol activitat professional relacionada amb els jocs d’atzar. Per la seva part, la llicència de classe J és per a les persones físiques o jurídiques que requereixen autorització per a les activitats connexes de venda, arrendament, proveïment, disposició, importació, exportació, producció, fabricació, posada a disposició i serveis d’instal·lació, de manteniment o de reparació d’equipaments de jocs d’atzar.

Entrant al detall, el nou reglament recull aspectes tals com l’obligatorietat d’inscripció al Registre de persones vinculades als operadors de jocs d’atzar per a l’obtenció de la llicència classe I, així com l’obligatorietat de la inscripció en el Registre d’empreses o subministradors d’equipaments de jocs d’atzar per obtenir la llicència classe J.

Així mateix, s’estableix, per exemple que els titulars de la llicència de classe I han de rebre una formació específica sobre la detecció de persones amb problemes amb el joc durant els noranta dies posteriors a la seva incorporació al lloc de treball. Aquesta formació és impartida pels departaments i serveis vinculats a la Comissió Específica per al Joc Responsable, l’Addicció al Joc i la Protecció dels Grups de Risc. A més, també han de seguir plans de formació establerts pel propi operador

Al reglament també s’inclou la regulació de l’homologació i la inscripció en el Registre de models dels equipaments de jocs d’atzar i la regulació dels permisos d’explotació d’aquests equipaments. En concret, pel que fa a l’homologació s’estableix que la sol·licitud d’homologació i inscripció d’equipaments de jocs d’atzar en el Registre de models ha de ser formulada davant del CRAJ, mitjançant l’imprès oficial corresponent, que ha de contenir, entre d’altres, el nom comercial del model o la memòria que contingui la descripció de l’equipament de joc que es vol homologar, així com les especificitats tècniques i particulars de cada equipament de joc.

En tot cas, al mateix reglament s’estableix el reconeixement dels equipaments de jocs d’atzar legalment comercialitzats en un estat membre de la Unió Europea i en estats pertanyents a l’Espai Econòmic Europeu, que són homologats i inscrits en el Registre de models del CRAJ. Es reconeix sempre que s’hagin dut a terme les proves o els assaigs previs que determinen les característiques tècniques i de funcionament, requerits en el Reglament, amb nivells de precisió, seguretat, adequació i idoneïtat equivalents.

Jover ha explicat que l’aprovació d’aquest nou reglament incideix en diferents disposicions del Reglament del casino de joc i del Reglament del joc del bingo. Un fet que comporta l’actualització d’ambdós textos mitjançant la consolidació o transposició d’algunes disposicions que cerquen harmonitzar conceptes jurídics, i principalment, l’actualització dels annexos relatius a les màquines de joc destinades a les sales del bingo i del casino.

Finalment, de les modificacions aportades al Reglament del casino de joc destaca l’ampliació del seu catàleg de jocs. “Es considera que el catàleg de jocs és un element dinàmic amb l’aparició de noushttps://abogadosandorra.com/ jocs, així com també de les evolucions tecnològiques”, ha afirmat Eric Jover.