El Servei de Mediació serà gratuït per a les persones que acreditin una situació econòmica desfavorable o d’insolvència

El Servei de Mediació serà gratuït per a les persones que acreditin una situació econòmica desfavorable o d’insolvència

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

El Servei de Mediació serà gratuït per a les persones que acreditin una situació econòmica desfavorable o d’insolvència

https://abogadosandorra.com/

El Consell de Ministres, a proposta del titular de Justícia i Interior, ha aprovat el Reglament del Servei de Mediació i Orientació prop de l’Administració de Justícia, que estableix la gratuïtat de la mediació que ofereix l’Administració a les persones que acreditin una situació econòmica desfavorable o d’insolvència. El nou text regulador adapta tant el nom del Servei com les finalitats i l’estructura organitzativa i funcional a les necessitats existents. A més es modifiquen les competències del Servei per tal d’incloure-hi la mediació en l’àmbit dels conflictes derivats de les relacions contractuals en matèria d’arrendaments d’habitatge

El Reglament aprovat avui, modifica la normativa reguladora del 2015 mitjançant el qual es creava el Servei d’Atenció i Mediació prop de l’Administració de Justícia. En aquest Servei s’hi integrava el Servei de Mediació Familiar, creat el 1994, amb la finalitat de conciliar i cercar una resolució dels conflictes en situacions de trencament de la unitat familiar, amb un àmbit competencial i unes funcions ampliades, a l’efecte de proporcionar una atenció personalitzada, integral i àgil als usuaris de l’Administració de justícia i, particularment, a les víctimes d’infraccions penals, i oferir-los també l’orientació jurídica i social escaient.

L’abril del 2018 va entrar en vigor la Llei de mediació, que incloïa les novetats legislatives, tant en l’àmbit andorrà com en l’àmbit europeu. La Llei va introduir la figura del mediador i creava un registre públic en què s’inscriuen totes les persones mediadores que compleixen els requisits fixats. Per desenvolupar certs aspectes de la Llei de mediació, el desembre del 2019 va entrar en vigor el Reglament regulador de la formació continuada, de les normes deontològiques i dels honoraris de la mediació.

En aquest context, i tenint en compte que actualment els serveis de mediació i orientació ubicats a les dependències de la Seu de la Justícia coexisteixen amb les persones mediadores inscrites al Registre de mediadors, ha calgut modificar la norma reglamentària fins ara vigent per establir la gratuïtat de la mediació que ofereix l’Administració a les persones que acreditin una situació econòmica desfavorable o d’insolvència. També s’ha adaptat tant el nom del Servei com les finalitats i l’estructura organitzativa i funcional a les necessitats existents.

Altrament, tal com determina la Llei de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge, es modifiquen les competències del Servei per tal d’incloure-hi la mediació en l’àmbit dels conflictes derivats de les relacions contractuals en matèria d’arrendaments d’habitatge.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia