EL BATXELOR EN DRET TÉ COM A OBJECTIU PRINCIPAL FORMAR PROFESSIONALS EN EL MARC DE LES DISCIPLINES JURÍDIQUES I PROPORCIONAR CONEIXEMENTS L'ESTRUCTURA de L'ORDENAMENT JURÍDIC NACIONALInvertir en Andorra puede ser una excelente manera de aprovechar los bajos impuestos y la alta calidad de vida del país. Pero si quiere asegurarse de que sus inversiones se gestionen correctamente, es importante contratar a un buen abogado AndorranoEl Govern, el Consell Superior de la Justícia i el Col·legi d’Advocats han acordat crear una comissió per millorar el funcionament de l’Administració de Justícia

Especialitats del Màster en Dret Andorra que es pot estudiar a la Universitat d’Andorra o que s’hauria de poder estudiar (Informació any 2023)

Teoria general del dret
Sistema constitucional Espanyol, Francès i Andorra
Introducció a l’economia
Tècniques d’expressió, argumentació i negociació
Idioma modern. I: Anglès / Francès
Dret civil. I
Dret constitucional
Dret penal. I
Dret internacional públic
Idioma modern II: Anglès / Francès
Dret civil II
Constitució i altres fons del dret d’Andorra
Dret administratiu. I
Dret penal II
Dret civil III
Dret administratiu II
Dret financer i tributari
Dret mercantil. I
Dret del treball individual
Dret civil IV
Dret mercantil II
Dret processal civil
Dret penal III
Drets humans
Dret de danys
Dret processal penal
Dret internacional privat
Dret d’Internet
Dret civil d’Andorra
Filosofia del dret

EL BATXELOR EN DRET TÉ COM A OBJECTIU PRINCIPAL FORMAR PROFESSIONALS EN EL MARC DE LES DISCIPLINES JURÍDIQUES I PROPORCIONAR CONEIXEMENTS L’ESTRUCTURA de L’ORDENAMENT JURÍDIC NACIONAL I DELS CONTINGUTS NORMATIUS DE LES DIFERENTS BRANQUES DEL DRET.

ÉS UNA FORMACIÓ DE CARÀCTER GENERALISTA QUE FACILITA L’ADQUISICIÓ DELS CONCEPTES BÀSICS DE LA CIÈNCIA DEL DRET I LES DESTRESSES I HABILITATS NECESSÀRIES PER CONTINUAR EN UN FUTUR EN FORMACIONS DE SEGON CICLE.

AQUESTS ESTUDIS PROPORCIONEN UNA FORMACIÓ GLOBAL I POLIVALENT D’ALT RIGOR ACADÈMIC I INTERDISCIPLINÀRIA, AMB L’ESTUDI DE MATÈRIES COM L’ECONOMIA, LA FILOSOFIA I ELS RETS HUMANS I QUE POSEN ÈMFASI EN LES NOVES FORMES DE TREBALL QUE ES DERIVEN DE L’ÚS INTENSIU DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT.

EL BATXELOR EN DRET TÉ COM A OBJECTIU PRINCIPAL FORMAR PROFESSIONALS EN EL MARC DE LES DISCIPLINES JURÍDIQUES

UNIVERSITAT D’ANDORRA:

Títols estatals

Les persones que cursen estudis reglats a la Universitat d’Andorra obtenen un títol estatal de Bàtxelor, Bàtxelor d’especialització, Màster o Doctor/a. El títol estatal és un document expedit pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior que acredita la superació completa d’un pla d’estudis aprovat pel Govern d’Andorra amb validesa acadèmica i, si s’escau, professional, a Andorra. Les titulacions universitàries estatals estan adaptades a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) i s’aco mpanyen del Suplement europeu al diploma (SED), un certificat acadèmic dels estudis cursats que té reconeixement a Europa.

També condueix a una titulació de caràcter estatal, en aquest cas de formació professional, el Diploma Professional Avançat (DPA). Aquest diploma correspon a un nivell 5 de la Classificació internacional normalitzada d’educació (CINE) de la UNESCO, i a un nivell 5 del Marc Andorrà de Qualificacions (MAQ).

En el cas de la Prova d’accés a l’ensenyament superior per a més grans de 25 anys, organitzada pel Govern d’Andorra, és aquest organisme qui expedeix un certificat amb la nota final obtinguda de la prova, tot i que no es tracta d’una titulació acadèmica. La superació de la prova dona dret a accedir a estudis d’ensenyament superior a Andorra i a accedir a llocs de treball del sector públic andorrà que tinguin com a requisit el títol de batxillerat, en un període de sis anys a partir de la data que consta al certificat.

Els títols estatals universitaris són expedits pel ministeri competent en ensenyament superior i són lliurats durant la tardor posterior a la finalització dels estudis. Abans d’aquesta data, la persona interessada ha de fer la sol·licitud del títol i abonar el preu públic establert (al Servei de Tràmits del Govern) i, si ho necessita, pot recollir al ministeri el certificat d’expedició del títol. Mentre no disposi del títol, també pot sol·licitar a l’UdA un certificat acadèmic o de notes.

La Universitat d’Andorra és l’encarregada d’expedir el Suplement europeu al diploma (SED) d’una titulació estatal. El SED és un mecanisme de reconeixement de titulacions adaptat i acceptat als països que formen part de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, que conté la informació unificada i personalitzada per a cada titulat universitari sobre els estudis cursats, el nivell de la titulació i les qualificacions obtingudes, entre d’altres. El SED s’expedeix en català i anglès, tot i que la persona interessada pot sol·licitar que també estigui traduït a l’espanyol, el francès o el portuguès.

Títols propis

La Universitat d’Andorra expedeix títols propis que acrediten la superació completa d’un pla d’estudis d’ensenyaments de formació continuada, que l’UdA imparteix en ús de la seva autonomia.

  • S’expedeixen diplomes de postgrau als estudiants que superen un curs de postgrau i estan en possessió d’una titulació universitària reconeguda a Andorra.
  • També s’expedeixen diplomes d’aprofitament, que acrediten la superació d’altres formats de cursos o d’un postgrau en cas que la persona no disposi d’una titulació universitària reconeguda a Andorra.
  • Finalment, l’UdA expedeix certificats d’assistència per a les persones que participen en seminaris i sessions formatives de curta durada.

Els diplomes dels títols propis es recullen a la Universitat d’Andorra tant bon punt es notifica a l’estudiant que el té a disposició. Mentre no disposi del títol, pot sol·licitar a l’UdA un certificat acadèmic o de notes.