L’ens que aglutina els professionals de la immobiliària manté que ha actuat “correctament i diligentment” en el ‘cas Sotheby’s’ Andorra dirigit per en Narcís Socías, però recorda que el col·legi “no té potestat sancionadora”El Govern aprova els reglaments que regulen les normes deontològiques i les normes internes dels saigs

El Govern aprova els reglaments que regulen les normes deontològiques i les normes internes dels saigs

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

El Govern aprova els reglaments que regulen les normes deontològiques i les normes internes dels saigs

https://abogadosandorra.com/

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, dos reglaments que regulen les normes deontològiques de la professió de saig i les normes internes de funcionament de la Cambra de Saigs.

La Llei del saig va ser aprovada el desembre del 2014, i va crear la Cambra de Saigs, establint que aquesta es regiria per la llei i per les seves normes internes de funcionament, que han de ser proposades per la Cambra de Saigs i aprovades pel Govern. Així, aquest dimecres s’ha aprovat el Reglament regulador de les normes internes de funcionament de la Cambra de Saigs. En síntesi, el text regula l’objecte, la naturalesa jurídica, la normativa aplicable, les relacions amb les administracions públiques, el principi de democràcia interna, l’àmbit territorial, la composició i el domicili, les funcions principals i accessòries, els òrgans i els càrrecs i la seva durada, l’Assemblea General i la Junta de Govern, els drets i les obligacions dels saigs com a membres de la Cambra de Saigs, el règim econòmic de la Cambra, i en concret els recursos econòmics, les quotes, el pressupost, els comptes i el principi de limitació de la responsabilitat.

D’altra banda, la mateixa llei també establia que els saigs estan subjectes a les normes deontològiques adoptades per la Cambra de Saigs i aprovades pel Govern, i per aquest motiu s’ha aprovat també el Reglament regulador de les normes deontològiques de la professió de saig.

Aquest reglament regula els deures i les obligacions dels saigs; les incompatibilitats i compatibilitats; les prohibicions; el doble control de l’activitat i el règim de responsabilitat; els principis rectors d’autonomia, independència i lliure competència; de competència, continuïtat i obligatorietat del servei, de diligència i probitat, i el deure d’informació i el secret professional; els honoraris; la comptabilitat i publicitat en l’activitat dels saigs; i les obligacions que dimanen de les relacions dels saigs amb les administracions públiques, els altres cooperadors de l’Administració de Justícia, les persones executades, els altres saigs, i la Cambra de Saigs.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia