El Govern aprova el Projecte de llei de modificació de la Llei del saig per alleugerir la Batllia i agilitzar les execucions

El Govern aprova el Projecte de llei de modificació de la Llei del saig per alleugerir la Batllia i agilitzar les execucions

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

El Govern aprova el Projecte de llei de modificació de la Llei del saig per alleugerir la Batllia i agilitzar les execucions

https://abogadosandorra.com/

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, el Projecte de llei de modificació de la Llei del saig –que va entrar en vigor l’any 2014– amb l’objectiu de facilitar l’aplicació de la normativa, millorar certs aspectes de la professió del saig i ampliar les seves competències. Es contribueix d’aquesta manera a alleugerir la Batllia i a agilitzar les execucions.

Es destaca que, des de la seva posada en marxa, la figura del saig ha participat de manera notòria en l’agilització i dinamització del procediment d’execució forçosa i ha suposat una disminució notable del nombre d’expedients pendents d’execució prop de la Batllia, així com una reducció de les resolucions administratives pendents d’execució.

Entrant al detall, el Projecte de llei adapta l’actual normativa al nou Codi de procediment civil i s’amplien les competències del saig per tal que pugui incorporar entre les seves funcions l’execució forçosa de les resolucions arbitrals i dels acords de mediació elevats a escriptura pública, així com dels acords de mediació, de les transaccions i dels convenis homologats judicialment que tinguin caràcter executori.

S’ha considerat convenient investir el saig d’aquestes competències per tal de dotar d’efectivitat els mecanismes de resolució de conflictes extrajudicials i així contribuir a la satisfacció de la resolució de controvèrsies, per disposar d’aquesta manera de mecanismes moderns, àgils i fiables per executar les resolucions, els acords o les transaccions que portin causa d’aquests mecanismes de resolució de conflictes alternatius.

Així mateix, la creació de la figura del saig va contribuir a reduir el nombre d’expedients pendents d’execució prop de la Batllia, perquè des del mes de maig del 2016 no s’executen directament en seu judicial sinó que és el saig qui se n’encarrega. Un cop demostrada l’efectivitat de la figura del saig en l’agilització de l’execució de resolucions judicials, s’ha considerat oportú traslladar la competència al saig dels expedients pendents d’executar en seu judicial amb anterioritat al 2016. D’aquesta manera, tots els expedients d’execucions civils i administratives passen a ser competència del saig, i es contribueix d’aquesta manera a alleugerir la Batllia i a agilitzar les execucions.

Finalment, per facilitar l’aplicació de la Llei i millorar certs aspectes de la professió del saig que s’han posat de manifest en el transcurs d’aquests cinc anys s’han introduït en el Projecte de llei determinades novetats. Per exemple, la incorporació de la figura del nunci com a persona legitimada per efectuar les notificacions, així com el trasllat de la competència per resoldre els expedients disciplinaris al ministre encarregat de la justícia, en el cas de les infraccions lleus i greus, i al Govern, en el cas de les infraccions molt greus.

El text del Projecte de llei està dividit en vint-i-set articles, que modifiquen, en tot o en part, vint-i-sis articles i una disposició transitòria de la Llei del 2014.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

El Govern aprova el Projecte de llei de modificació de la Llei del saig per alleugerir la Batllia i agilitzar les execucions