La Llei de la Justícia es modifica per incloure el règim retributiu de batlles i magistrats, membres del CSJ i fiscals

La Llei de la Justícia es modifica per incloure el règim retributiu de batlles i magistrats, membres del CSJ i fiscals

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia

La Llei de la Justícia es modifica per incloure el règim retributiu de batlles i magistrats, membres del CSJ i fiscals

https://abogadosandorra.com/

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, el projecte de llei de modificació de la Llei qualificada de la Justícia per tal d’incloure-hi el règim retributiu dels batlles i magistrats, del fiscal general i fiscals adjunts i dels membres del Consell Superior de la Justícia.

La darrera modificació de la Llei qualificada de la Justícia, del 2014, encomanava al Govern la redacció d’una llei que determinés aquests règims retributius, i per coherència s’ha articulat com una modificació d’aquesta mateixa llei, i mitjançant una disposició final també de la Llei del Ministeri Fiscal.

La regulació del règim retributiu de batlles i magistrats modifica alguns dels complements a percebre i n’inclou de nous.

En el cas dels batlles la base retributiva es redueix si es té en compte la quantitat percebuda actualment, però es compensa a mitjà termini amb un increment salarial vinculat al complement de grau, que sumat al complement d’antiguitat permet una progressió salarial rellevant. A més, la progressió es pot veure consolidada amb l’augment salarial que comporta l’accés a la categoria de magistrat, que també compta amb complements de grau.

La base retributiva del batlle en pràctiques ha quedat fixada en 40.300 euros bruts anuals, i la dels batlles de primer, segon i tercer grau, suplent o substitut en 59.098 euros, però amb un complement per al segon grau de 14.781 euros i per al tercer grau de 29.562 euros. La base retributiva dels magistrats amb dedicació plena se situarà en 88.660 euros, amb complement per al grau superior de 7.280 euros. Pel que fa als magistrats amb dedicació parcial, la base retributiva serà de 29.549 euros, amb un complement de grau superior de 2.561 euros.

Altres complements que podran percebre batlles i magistrats seran per destinació, per productivitat, de responsabilitat addicional (com a president del Tribunal de Batlles, del Tribunal de Corts, o del Tribunal Superior), i d’antiguitat, que no obstant això es redueix en relació amb l’import que es cobra actualment per aquest concepte.

El projecte de llei també estableix la retribució dels membres del Consell Superior de la Justícia, de manera que sense augmentar la quantitat global, s’estableix un repartiment més equitatiu d’acord amb la càrrega de treball i a les responsabilitats dels seus membres. Així, s’estableix que el president percebi 52.000 euros bruts anuals, el vicepresident 26.600 euros i el vocal 18.800 euros.

Per establir també el règim retributiu del fiscal general i els fiscals adjunts, el projecte de llei proposa una modificació de la Llei del Ministeri Fiscal. Aquest règim retributiu preveu una base retributiva de 104.000 euros per al fiscal general, 40.300 per al fiscal adjunt en pràctiques i 59.098 per als fiscals adjunts. El complement de grau se situa en 14.781 per al fiscal adjunt de segon grau i 29.562 per al fiscal adjunt de tercer grau.

A més, els fiscals també podran rebre el complement de destinació i d’antiguitat.

TEXT PROPIETAT de https://www.govern.ad/justicia