Protecció de dades

Protecció de dades

Protecció de dades

https://abogadosandorra.com/

Amb la nova regulació de protecció de dades ha arribat l’enrenou ja esperat. Aquesta matèria sempre és complicada d’entendre: correus informatius, missatges a pàgines web, acceptació de cookies digitals obligatòries, etc. Hem d’adaptar-nos a la nova llei que va entrar en vigor el 17 de maig, que ha derogat l’anterior aprovada l’any 2003 i que ha estat vigent durant dinou anys.

Ara es modifica per adaptar-la a la legislació europea, cosa que comporta noves obligacions, però també suposa el reconeixement de nous drets per als ciutadans i ciutadanes. Sense cap mena de dubte, cal posar-nos al dia perquè és un pas de gegant respecte de la normativa anterior, però del tot necessari davant l’aposta mundial pel desenvolupament digital.

Fent una anàlisi succinta trobem com els principals canvis de la nova llei són: l’obligació de nomenar un delegat de protecció de dades, tant a totes les administracions públiques com a algunes empreses privades; la substitució de la inscripció d’arxius pel registre d’activitats del tractament; les anàlisis de riscos i avaluacions d’impacte; la regulació d’un règim sancionador i el dret de l’afectat a ser indemnitzat. No podem deixar de ressenyar igualment que a partir d’ara, es requerirà el consentiment de l’interessat que haurà d’atorgar-se de manera separada si existeixen diferents finalitats com, per exemple, rebre publicitat o cedir les dades a un tercer.

L’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) ha impulsat una campanya que té com a finalitat destacar el valor de tenir la deguda cura de les dades personals de les persones, que són aquelles que tenen especial influència en els drets fonamentals, les llibertats públiques de la persona i la seva intimitat, i estan a disposició de qualsevol persona per resoldre qualsevol dubte que es pugui plantejar amb relació al tractament.

Ens hi haurem d’adaptar, però és del tot necessari disposar d’una legislació adaptada als estàndards europeus.

TEXTO PROPIEDAD: https://www.diariandorra.ad/noticies/opinio/2022/05/26/proteccio_dades_201150_1129.html