Definició de treball a distància, teletreball i treball presencial

Definició de treball a distància, teletreball i treball presencial

Definició de treball a distància, teletreball i treball presencial

https://abogadosandorra.com/
El teletreball és una modalitat de feina que sembla ser que ha vingut per quedar-se. Però, quina diferencia hi ha entre treball a distància, teletreball i treballar de manera presencial?

Avui t’ho expliquem.

En data 23 de setembre s’ha publicat el Real Decret Llei 28/2020, de treball a distància.

Definició de treball a distància, teletreball i treball presencial.

Treball a distància: Forma d’organització del treball o de la realització de l’activitat laboral conforme a la qual aquesta es presta en el domicili de la persona treballadora o en el lloc escollit per aquesta, durant tota o part de la seva jornada laboral, amb caràcter regular.
Teletreball: Aquell treball a distància que es dur a terme mitjançant l’ús exclusiu o prevalent de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.
Treball presencial: Aquell treball que es presta en el centre de treball o en el lloc determinat per l’empresa.
Segons el present Real Decret Llei es considera que una persona treballadora treballa a distància quan almenys realitza un 30% de la seva jornada, en un període de referència de tres mesos.

El treball a distància tindrà un caràcter voluntari tant per l’empresa com per a les persones treballadores. Essent una modalitat reversible.
L’acord de treball a distància haurà de realitzar-se per escrit, serà incorporat al contracte de treball vigent entre les dues parts.

L’empresa haurà d’entregar a la representació legal de les persones treballadores una còpia de tots els acords de treball a distància que es realitzin i de les seves actualitzacions. Posteriorment s’haurà d’entregar còpia a l’oficina de treball.
El contingut mínim obligatori que haurà de contemplar l’acord de treball a distància serà:
Inventari dels mitjans i equips necessaris pel desenvolupament de treball a distància
Enumeració de les despeses que pogués tenir la persona treballadora.

Horari de treball i disponibilitat.
Percentatge de treball presencial i distància.
Lloc de treball a distància escollit per la persona treballadora.
Duració de terminis de preavís per exercir la situació de reversibilitat.
Mitjans de control empresarial.
Procediments a seguir en cas de dificultats tècniques.
Instruccions dictades per l’empresa sobre seguretat de la informació i de la protecció de dades.
Duració de l’acord de treball a distància.
La persona treballadora tindrà els mateixos drets i deures que les persones que treballen de manera presencial.
 

Drets relatius a la dotació i manteniment de mitjans i compensació de despeses.

Les persones treballadores que treballin a distància tindran dret a la dotació i manteniment adequat per part de l’empresa dels mitjans necessaris per realitzar l’activitat laboral. També l’empresa haurà de fer-se càrrec de les despeses relacionades amb el desenvolupament de l’activitat laboral a distància.

L’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva del treball a distància haurà de tenir en compte les característiques d’aquesta modalitat de treball, posant en especial atenció als factors psicosocials, ergonòmics i organitzatius. Particularment, haurà de tenir-se en compte la distribució de la jornada, els temps de disponibilitat i la garantia de descans i desconnexions durant la jornada.

 

Organització, direcció i control empresarial

Les persones treballadores hauran de complir amb les instruccions que s’hagin establert per part de l’empresa en el marc de la legislació de protecció de dades i de la seguretat de la informació.

També hauran de complir les condicions i instruccions d’ús i conservació establertes per l’empresa en relació als equips informàtics.

L’empresa podrà adoptar mesures que estimi més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment de la persona treballadora de les seves obligacions i deures laborals.

Entrada en vigor

Aquest real decret llei serà íntegrament aplicable a les relacions de treball vigents i que estiguessin regulades, amb anterioritat a la seva publicació, per convenis o acords col·lectius sobre les condicions de prestació de serveis a distància, des del moment en el qual aquests perdin la seva vigència. En el supòsit que aquests convenis o acords no prevegin un termini, aquesta norma serà d’aplicació al termini d’un any de la seva publicació, excepte si les parts acorden expressament un termini superior, que en cap cas podrà ser superior a tres anys.

L’acord de treball a distància s’haurà de formalitzar en un termini de tres mesos des de que el RDL sigui d’aplicació a la relació laboral concreta. També hi ha el mateix termini per adaptar o modificar els acords de treball a distància de caràcter individual vigents no derivats de convenis o acords col·lectius.

 

Treball a distància a causa del COVID-19

Pel que fa al treball a distància implementat a causa de les mesures de contenció sanitària derivades de la Covid-19, i mentrestant aquestes siguin vigents, seguirà essent d’aplicació la normativa laboral ordinària.

En tot cas, l’empresa estarà obligada a dotar dels mitjans i equips necessaris per dur a terme l’activitat laboral.