FEDA gasta el primer semestre 23 milions més en la compra d'energia

FEDA gasta el primer semestre 23 milions més en la compra d’energia

FEDA gasta el primer semestre 23 milions més en la compra d’energia

https://abogadosandorra.com/

La companyia va invertir 14 milions el primer mig any del 2021 i fins a 37,18 milions els primers sis mesos d’enguany

L’augment del preu de l’energia provocat pel conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna està afectant amb força els comptes de FEDA. La liquidació pressupostària del primer semestre mostra un increment de la partida destinada a la compra d’energia del 164,6% respecte el mateix període de l’any passat. En números absoluts es tradueix en un liquidat de 37,18 milions d’euros els primers sis mesos de l’any respecte els 14,05 gastats l’any passat en el mateix període de temps, és a dir, 23,1 milions més. La xifra també és notablement més alta del que s’havia previst inicialment, ja que en el pressupost es preveia un import de 14,89 milions d’euros per aquest concepte per al primer semestre de l’any.

La variació a l’alça respecte el pressupost incial s’explica, principlament i segons consta en la memòria de FEDA, per la compra d’energia elèctrica per 35,14 milions d’euros respecte els 16,24 milions d’euros pressupostats per aquest període. Aquest augment, alhora, s’explica per l’increment del preu mig de compra en un 129,5% (148,03 euros/megawatts hora en comptes de 64,5 euros /MWh) i per l’increment del 20,48% d’energia comprada a Espanya i França (230 Gigawatts hora importants respecte els 191 GWh previstos).

A nivell d’ingressos, cal destacar una millora respecte el mateix període del 2021 del 31,3%, arribant als 36,25 milions. L’augment s’explica per la recuperació del consum després de la covid, així com la finalització de les mesures excepcionals que es van imposar. Així mateix, també s’ha de tenir en compte la pujada de tarifes que es van aplicar a partir de l’1 d’abril.

Aquesta pujada, però, no ha impedit que l’important augment en el preu de compra de l’energia tingui un efecte sobre el total de les despeses corrents, que han augmentat en un 117,9%. Tot plegat provoca que el saldo net de les operacions corrests a 30 de juny sigui de 6,2 milions negatius, un 177,9% inferior al primer semestre de 2021. El resultat de les operacions de capital també ha estat negatiu, en 8,3 milions d’euros. Aquesta xifra s’explica per les inversions realitzades durant l’any. Aquests dos conceptes generen un resultat pressupostari amb un dèficit de 14,5 milions d’euros.

A aquesta xifra cal sumar també la variació de passius financers, que mostra un resultat negatiu d’1,7 milions d’euros, el que acaba generant un saldo pressupostari de 16,3 milions d’euros de dèficit. Una xifra molt inferior a la registrada el mateix període del 2021, quan es va tancar el període amb 1,3 milions d’euros en positiu. El tancament de l’any passat, però, ja començava a reflectir la delicada situació internacional, i va provocar que el resultat del 2021 fos de cinc milions d’euros de pèrdues.
 

INVERSIÓ DE 8,3 MILIONS EL PRIMER MIG ANY
La inversió de FEDA el primer semestre de l’any ha estat de 8,3 milions d’euros. Els projectes principals han estat la línia d’alta tensió entre Encamp i Grau Roig passant per Ransol i la ETR de la Gonarda. En el primer, la companyia havia pressupostat per aquest exercici un total de 7,1 milions d’euros, dels quals s’ha compromès la totalitat de l’import durant aquest període i s’ha reconduït un milió d’euros per aquest concepte per adaptacions i altres inversions relacionades.
Tal com consta en la memòria de FEDA, durant el primer sempestre s’han liquidat 3,2 milions d’euros, dels quals 3,1 milions fan referència a la línia d’alta tensió, 3.800 euros a l’adaptació de la ETR Encamp i Ransol, 1.800 al control de qualitat de la línia i 12.000 euros a altres inversions relacionades. L’objectiu d’aquesta inversió és incrmentar la capacitat de transport, reemplaçar l’actual línia de 110 KV, que està al límit de la seva capacitat, i millorar l’explotació de la xarxa de transport. Pel que fa a la ETR de la Gonarda, que ha de permetre garantir el creixement de la Massana i Ordino, durant aquest període s’han liquidat 2,6 milions.